Hotărâri ale sedinţei din data de 20-12-2001


Art.1
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi si de repartizare a influentelor la sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si a subventiilor de la bugetul de stat pe anul 2001 consiliilor locale comunale, orasenesti si municipale conform datelor prevazute in anexele parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Se imputerniceste dl. Lucian Flaiser - presedintele Consiliului Judetean Iasi sa repartizeze sumele care vor fi alocate pina la finele anului 2001 prin acte normative.
Art.3
Directia economica va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba proiectul bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi si propunerile de repartizare a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat consiliilor locale comunale, orasenesti si municipale pe anul 2002 conform datelor prevazute in anexele parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Se imputerniceste dl. Lucian Flaiser - presedintele Consiliului Judetean Iasi sa repartizeze sumele defalcate din impozitul pe venit pentru asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru incalzirea locuintei potrivit Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pe parcursul anului 2002.
Art.3
Directia economica va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 pentru RAJAC Iasi.

Art.1
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 pentru SC LDP SA Iasi, in conformitate cu prevederile OUG 79/2001.

Art.1
Aproba contractul de imprumut incheiat intre RAJAC Iasi si BERD si contractul de garantie si asistenta la proiect incheiat intre Consiliul Judetean Iasi si BERD, contracte ce au fost semnate la Bucuresti, la data de 12 decembrie 2001.
Art.2
Comisia desemnata prin Dispozitia Presedintelui CJ Iasi nr. 407/05.11.2001 va asigura indeplinirea obligatiilor rezultate din contract.

Art.1
Aproba normele anuale de venit pentru contribuabilii din judetul Iasi care isi desfasoara activitatea singuri, intr-un punct fix sau ambulant, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Prezenta hotarire are aplicabilitate pe durata anului fiscal 2002.
Art.3
Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Iasi si Directia economica, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se aproba transmiterea cheltuielilor aflate in evidenta contabila a Consiliului Judetean Iasi in evidenta beneficiarilor finali mentionati in Anexa, care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Consiliul Judetean Iasi, prin Serviciul Financiar Contabilitate, in calitatea de predator si beneficiarii finali in calitatea de primitori vor incheia procese verbale de predare-primire a valorilor stabilite in Anexa, urmind ca valorile transmise sa fie incluse in evidenta contabila a beneficiarilor, cumulindu-se la valorile existente pentru acelasi obiectiv.

Art.1
Aproba instituirea unei taxe speciale pentru cultura si sport, incepind cu data de 01.01.2002 in cuantum de 120.000 lei/luna/agent economic.
Pentru plata cu anticipatie pina la data de 30.06.2002 a sumei integrale datorate pentru perioada ianuarie - decembrie 2002 se acorda o reducere de 20%, adica se va achita 95.000 lei/luna/agent economic.
Art.2
Pentru achitarea cu intirziere a taxei speciale de cultura si sport se vor calcula majorari de intirziere conform legislatiei in domeniu privind fiscalitatea.
Art.3
Taxa speciala de cultura si sport se va achita de catre toti agentii economici care isi desfasoara activitatea si isi au sediul pe raza judetului Iasi, pina la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata.
Art.4
Incasarea taxei speciale pentru cultura si sport se face prin casieria Consiliului Judetean Iasi sau prin virament in contul special 283102014540712, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, titular fiind Consiliul Judetean Iasi si modul de utilizare a sumelor incasate va fi urmatorul:

 • cheltuieli materiale, din care:
  • manifestari cultural-stiintifice si sportive judetene, nationale si internationale;
  • omagierea unor personalitati marcante in domeniile stiintei, artei, culturii si sportului;
  • participarea la finantarea pregatirii de performanta pentru copii si juniori organizati in cadrul unui centru in domeniul fotbalului;
  • participarea la premierea anuala a copiilor si tinerilor sportivi care obtin performante internationale;
  • promovarea unor elemente culturale relevente pentru judetul nostru;
  • sustinerea cluburilor, cercurilor, institutiilor, artistilor;
  • participarea la premierea actiunilor culturale.

Art.5
Prezenta hotarire abroga Hotarirea Consiliului Judetean Iasi nr. 32/2.
Art.6

Directia Economica, Serviciul Financiar-Contabilitate, Directia Juridica, Cancelarie, Stare civila, Comisia de Studii, Prognoze economico-sociale, Industrie, Buget, Finante si Comisia pentru Educatie, Cercetare, Sport si Turism vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se aproba valoarea tarifelor de cazare la vila "Casa de Oaspeti Bucium" si a tarifelor de cazare la , astfel:

 1. "Casa de Oaspeti Bucium"
  • apartament prezidential - 1300000 lei/noapte
  • apartament doua camere de lux - 1050420 lei/noapte
  • camera cu pat dublu - 546218 lei/noapte
  • camera cu un pat - 400000 lei/noapte
  • sala de protocol - 1000000 lei/8 ore
 2. "Cabana Birnova"
  • camere cu doua si trei paturi - 159644 lei/pat
  • sala de festivitati - 500000 lei/8 ore

Tarifele nu includ TVA.
Art.2
Prezenta hotarire intra in vigoare incepind cu data de 01.01.2002.
Art.3
Serviciul Financiar-contabilitate, Serviciul Administrativ, Serviciul Public "Casa de Oaspeti Bucium" din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se aproba o cota-parte de 50% din chirie ce revine Consiliului Judetean Iasi incasata de la titularii dreptului de administrare pentru spatiile si terenurile inchiriate de catre acestia.
Art.2
Incasarea cotei-parti, conform art.1, se va efectua pina la data de 15 ale fiecarei luni in contul nr. 212202074540712, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, titular fiind Consiliul Judetean Iasi.
Art.3
Contractele de inchiriere si actele aditionale incheiate de titularii dreptului de administrare vor fi avizate de catre Consiliul Judetean Iasi.
Art.4
Prevederile prezentei hotariri intra in vigoare incepind cu data de 01.01.2002.
Art.5
Directia Tehnica - Serviciul Patrimoniu-Licitatii, Directia Economica si Serviciul Financiar-contabilitate vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se aproba cuantumul tarifelor lunare de inchiriere pe metru patrat pentru spatiile cu alta destinatie decit aceea de locuinta si terenurile aflate in domeniul public si privat de interes judetean, conform Anexei 1, parte integranta a prezentei hotariri. Tarifele ce fac obiectul alin.1 se vor aplica conform zonarii aprobate prin actele administrative ale autoritatilor publice locale, asa cum se prevede in Anexa 2, parte integranta a prezentei hotariri.
Art.2
Tarifele aprobate includ TVA.
Art.3
Gruparea activitatilor in raport cu importanta si rentabilitatea economica se va face conform Anexei 3, parte integranta a prezentei hotariri.
Art.4
Prevederile prezentei hotariri intra in vigoare incepind cu data de 01.01.2002.
Art.5
Tarifele aprobate prin prezenta hotarire constituie pretul minim luat pe metrul patrat de la care incepe licitarea in vederea inchirierii.
Art.6
In cazul contractelor de inchiriere care se afla in derulare se va actualiza valoarea obiectului prin act aditional conform prevederilor prezentei hotariri.
Art.7
Veniturile rezultate din inchirierea spatiilor cu alta destinatie decit locuinte, precum si a terenurilor aflate in patrimoniul Consiliului Judetean Iasi se vor incasa in contul nr. 212202074540712 deschis la Trezoreria Municipiului Iasi al carui titular este Consiliul Judetean Iasi.
Art.8
Directia Tehnica - Serviciul Patrimoniu-Licitatii, Directia Economica si Serviciul Financiar-Contabilitate vor aduce la indeplinire prevederile prezentei Hotariri.

Art.1
Se revoca Hotarirea nr. 66/30.06.1999 a Consiliului Judetean Iasi privind infiintarea SC "Agentia de Dezvoltare si Promovare" SRL Iasi.
Art.2
Cu data prezentei se aproba desfiintarea SC "Agentia de Dezvoltare si Promovare" SRL Iasi prin procedura dizolvarii prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, urmare a imposibilitatii realizarii obiectului de activitate.
Art.3
Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotariri se insarcineaza Serviciul Juridic, Directia Economica, Contabilul sef si Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare.

Art.1
Se modifica componenta Comisiei pentru Protectia Copilului Iasi, dupa cum urmeaza:

 • Presedinte - Ion Serbina - Secretar General al Judetului Iasi
 • Vicepresedinti
  Pintilie Penciuc - Director General Al Directiei Generale pentru Protectia Copilului;
  Dumitru Mihai - Inspector General la Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi
  Romica Chelaru - Reprezentant al Prefecturii Judetului Iasi
 • Membri
  • Olimpia Macovei - medic specialist pediatru
  • Ada Panaitescu - medic neuropsihiatru
  • Antoaneta Zamfirache
  • Rebeca Iovu - psihopedagog
  • Gheorghe Damian - reprezentant al Inspectoratului Judetean de Politie Iasi
  • Daniel Vieru - reprezentant al organismelor private autorizate

Art.2
Se stabileste indemnizatia membrilor Comisiei pentru Protectia Copilului Iasi in cuantum de 200000 lei/sedinta.
Art.3
Se abroga prevederile Hotaririi Consiliului Judetean Iasi nr. 92/14.08.2001 privind constituirea Comisiei pentru Protectia Copilului Iasi.

Art.1
Domnul VIZITEU FLORINEL se numeste in functia de sef corp la Corpul Gardienilor Publici Iasi cu un salariu individual de baza de 3742000 lei, corespunzator functiei de executie de inspector instructor gr.IA, indemnizatie de conducere de 2670000, spor regim militarizat de 961800 lei si spor de vechime de 25% din salariul de baza.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si Corpul Gardienilor Publici Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Doamna LEONTE ELENA se numeste in functia de director al Bibliotecii "Gh. Asachi" Iasi cu un salariu de baza de 5164000 lei, corespunzator functiei de executie de bibliograf gr.IA, indemnizatie de conducere de 2582000 lei si spor de vechime de 25% din salariul de baza.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si Biblioteca "Gh. Asachi" Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba infiintarea unui post de consilier presedinte prin transformarea unui post de consilier AI/1 de la Serviciul Proiectare din cadrul Consiliului Judetean Iasi.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se avizeaza "PROGRAMELE DE TRANSPORT PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE PENTRU TRASEELE JUDETETE SI INTERJUDETENE LIMITROFE PENTRU ANUL 2002" pentru licentiere.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba un numar de 142 certificate de urbanism si 59 autorizatii de construire eliberate in perioada 1 - 31 august 2001, un plan urbanistic general, 2 planuri urbanistice zonale, un plan urbanistic de detaliu avizate in comisia de urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte integranta din prezenta hotarire.

Art.1
Se aproba inchirierea bunurilor imobile, proprietate publica de interes judetean, individualizate in anexa- parte integranta a prezentei hotariri.
Art.2
Contractele de inchiriere vor fi incheiate potrivit legii prin grija Serviciului Public Antiepizootic si de Protectie a Plantelor si vor cuprinde clauze de natura sa asigure exploatarea bunului inchiriat potrivit specificului acestuia si vor fi avizate de Consiliul Judetean Iasi.
Art.3
Serviciul Public Antiepizootic si de Protectie a Plantelor Iasi are dreptul sa retina o cota parte de 50% din sumele percepute din inchirierea bunurilor pe care le are in administrare, restul de 50% din sumele incasate cu titlu de chirie va fi varsat la bugetul Consiliului Judetean Iasi.
Art.4
Sumele determinate potrivit art.3 se constituie ca venituri extrabugetare si se gestioneaza in regim extrabugetar de catre serviciul public in cauza.
Art.5
Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se insarcineaza Serviciul Public Antiepizootic si de Protectie a Plantelor Iasi, Serviciul patrimoniu-Licitatii si Directia Economica.

Art.1
Se aproba costul anual pentru un copil institutionalizat in suma de 38274402 lei.
Art.2
Consiliile locale vor contribui in mod obligatoriu cu cel putin 25% din costul anual pentru fiecare copil protejat, conform prevederilor HG 457/2000 si in termenele prevazute de aceasta reglementare. Neplata contributiei lunare in termenul stabilit la art.5 din HG 457/2000 atrage plata de penalitati de intirziere in cuantum de 0,15% pe fiecare zi de intirziere din contributia lunara.

Art.1
Se aproba incheierea contractelor de inchiriere pe o durata de 3 ani, cu persoanele juridice care isi desfasoara activitatea in imobilul situat in municipiul Iasi, str. V. Alecsandri nr.6, proprietate publica de interes judetean, in spatiile individualizate in schitele anexe - parti integrante din prezenta hotarire.
Art.2
Valoarea chiriei va fi negociata pornind de la valoarea minima cuprinsa in Hotarirea Consiliului Judetean Iasi nr. 96/2000 privind cuantumul tarifelor de inchiriere si va fi indexata conform actelor administrative aprobate de autoritatea publica judeteana, incidente in materia tarifelor de inchiriere.
Art.3
Persoanelor juridice prevazute la art.1 li se interzice, sub sanctiunea rezilierii contractului de plin drept fara alta notificare prealabila, subinchirierea spatiilor.
Art.4
Comisia de negociere a contractelor ce fac obiectul art.1 va avea urmatoarea componenta:

 • Presedinte - ing.Lucian Flaiser - Presedintele Consiliului Judetean Iasi
 • Membri
  • ec. Maria Simionescu - Director Directia Economica
  • ec. Dumitru Cantemir - Contabil sef
  • ing. Maria Hojbota - Sef Serviciu Patrimoniu
  • Maria Poraico - Director Directia Juridica