Hotărâri ale sedinţei din data de 31-10-2001


Art.1
Aproba statul de functii modificator pentru Biblioteca "Gh. Asachi" Iasi valabil cu data de 1 noiembrie 2001, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si Biblioteca "Gh. Asachi" Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.unic
Se modifica dispozitiile art.4 din Hotarirea Consiliului Judetean Iasi nr. 70 din 26.05.2001 si va avea urmatorul continut: " Art.4 - Finantarea cheltuielilor Serviciului Public de Administrarea Drumurilor Judetene Iasi. Se asigura din alocatii de la buget si, in completare, din venituri extrabugetare".

Art.1
Aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a Scolii de Arta Iasi, conform anexei.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Scoala de Arta Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.unic
Comisia judeteana de analiza si avizare a documentatiilor prezentate Consiliului Judetean Iasi pentru amortizarea activitatilor economice pe baza liberei initiative conform Decretului-Lege 54/1990 va avea urmatoarea componenta:

 • Presedinte: Popescu Mihail Gabriel - vicepresedinte CJ Iasi
 • Vicepresedinte: Lupu Victorel - director general DGFP Iasi
 • Membri:
  • Mitroi Irina - director adjunct DSP Iasi
  • Huma C-tin. - director CJ Iasi
  • Grosu Irina - jurist DMSS Iasi
  • Ilas Mihai - sef serv. CJ Iasi
  • Acostoaie Vasile - sef serv. CJ Iasi
 • Secretar - Iancu C-tin. - sef birou CJ Iasi

Art.1
Aproba deplasarea d-lui. Vicepresedinte Nicolae Ivanciu in vederea participarii la Forumul Oraselor si Regiunilor Europei de Sud-Est care se va desfasura la Istambul (Turcia) in perioada 2-4 noiembrie 2001. Deplasarea d-lui. Nicolae Ivanciu se va efectua cu autoturismul Is-10-CJY condus de soferul Catalin Popovici.
Art.2
Se aproba cheltuielile aferente acestei deplasari (diurna 43 USD/zix4 zile=172 USD pentru dl. Nicolae Ivanciu, respectiv 27 USD/zix4zile=108USD pentru conducatorul auto Catalin Popovici, plus 130 USD pentru benzina peste hotare, plus benzina in tara) conform HG 518/1995 astfel cum a fost modificata si completata de HG 420/1998 si de HG 313/2001.

Art.1
Incepind cu data de 1 noiembrie 2001 dl. Peltea Done Daniel se numeste in functia de director general al RA Aeroportul Iasi, cu o perioada de proba de 6 luni.
Art.2
Drepturile salariale ale d-lui. Peltea Done Daniel vor fi stabilite in conformitate cu prevederile OUG 79/2001.
Art.3
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si RA Aerportul Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se aproba inlocuirea d-lui. Trandafirescu Sorin din Consiliul de Administratie al RA Aeroportul Iasi cu un reprezentant al Autoritatii Aeronauticii Civile Romane.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si RA Aerportul Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.unic
Se completeaza Hotarirea nr. 32/04.04.2001, in sensul ca se introduce un nou articol dupa art.4, cu urmatorul continut: "Art.4 - Modul de utilizare a sumelor incasate reprezentind taxe speciale pentru cultura si sport va fi urmatorul:

 • cheltuieli materiale, din care:
  • manifestari cultural-stiintifice si sportive judetene, nationale si internationale;
  • omagierea unor personalitati marcante in domeniile stiintei, artei, culturii si sportului;
  • intretineri si reparatii obiective culturale si complexe sportive;
 • cheltuieli de capital:
  • constructii obiective culturale si baze/complexe sportive;
  • modernizare complexe/baze sportive.

Art.1
Se aproba darea in administrare a imobilului "Centrala termica", situat in municipiul Iasi, sos. Bucium nr.80, identificat in schita anexa - parte integranta a prezentei hotariri, in suprafata de 157,45 mp, din care construita 57,45 mp, proprietate publica De interes judetean, din administrarea directa a Consiliului Judetean Iasi in administrarea SC TERMO-GAZ SA Iasi.
Art.2
Transmiterea dreptului ce face obiectul art.1, se face pe o perioada de 5 ani, incepind cu data de 01.11.2001 si se va consemna in procesul verbal de predare-primire. Cu data prezentei inceteaza contractul de administrare incheiat intre Consiliul Judetean Iasi si RA TERMOFICARE Iasi.
Art.3
Titularul dreptului e administrare, respectiv SC TERMO-GAZ SA Iasi, poate sa posede, sa foloseasca si sa dispuna de bunul dat in administrare in conditiile stipulate in contractul ce constituie anexa - parte integranta a prezentei hotariri.
Art.4
Serviciul Patrimoniu-Licitatii va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se modifica art.1 din Hotarirea nr. 67 a Consiliului Judetean Iasi din 30.06.1999, in sensul ca Serviciul public judetean infiintat conform OUG 71/1999 va purta denumirea de Serviciul Public Antiepizootic sI de Protectia Plantelor Iasi (SPAPP Iasi).
Art.2
Aproba organigrama serviciului, conform anexei 1.
Art.3
Aproba Statul de functii al Serviciului Public Antiepizootic si de Protectia Plantelor Iasi, conform anexei 2.
Art.4
Aproba Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Public Antiepizootic si de Protectia Plantelor Iasi, conform anexei 3.
Art.5
Anexele 1, 2 si 3 constituie parti integrante ale prezentei hotariri.
Art.6
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare Directia Economica, Serviciul Public Antiepizootic si de Protectia Plantelor Iasi si Contabilul - sef vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Incepind cu data de 1 noiembrie 2001 inceteaza valabilitatea formularelor utilizate de producatorii agricoli, urmind ca acestea sa fie inlocuite cu formularele prevazute de HG 661/2001.
Art.2
Eliberarea si utilizarea unor alte acte doveditoare a provenientei produselor agroalimentare dupa data mentionata la art.1, atrag dupa sine raspunderea contraventionala a primarilor comunelor, oraselor si municipiilor si, respectiv, a persoanelor care desfasoara activitati in baza unor astfel de acte. Sanctionarea se va face potrivit normelor cuprinse la art.10 si art.11 din HG 661/2001, aplicindu-se in mod corespunzator si prevederile OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
Art.3
Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotariri se imputernicesc: Serviciul Coordonare Consilii Locale din Cadrul Consiliului Judetean Iasi si primarii comunelor, oraselor si municipiilor judetului Iasi.

Art.1
Se modifica art.1 din Hotarirea 107 a Consiliului Judetean Iasi din 24. urmind ca delegatia ce va participa la lucrarile Adunarii Generale a Re Europei ce se va desfasura la Sopron, Ungaria, in perioada 29 - 30 noie 2001, sa aiba urmatoarea componenta:

 • Spiridon Cretu - consilier judetean
 • Luminita Iordache - consilier judetean
 • Victorel Lupu - consilier judetean
 • Mihai Mustata - consilier judetean

Celelalte prevederi ale Hotaririi 107/2001 ramin valabile.