Hotărâri ale sedinţei din data de 24-09-2001


Art.1
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi si de repartizare a influentelor la sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate judetului Iasi pe anul 2001, conform anexelor parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Economica va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 pentru SC LDP SA Iasi, in conformitate cu prevederile OUG nr. 79/2001.

Art.1
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 pentru RA AEROPORTUL Iasi, completat cu anexele 1, 1A, 2, 3 si 4, intocmite in conformitate cu prevederile OUG nr. 79/2001.
Art.2
Anexele 1, 1A, 2, 3 si 4 fac parte integranta din prezenta hotarire.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru RA AEROPORTUL Iasi cu aplicare de la 1 septembrie 2002, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si RA AEROPORTUL Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se insuseste contractul de performanta inregistrat sub nr. 15281/10.08.2001 incheiat intre reprezentantul Consiliului de administratie al RAJAC Iasi si dl. NECHITA GHEORGHE - director general, anexa care face parte integranta din prezenta hotarire, cu amendamentele aduse in sedinta plenului Consiliului Judetean Iasi din data de 24.09.2001, respectiv:
Directorul general va prezenta lunar in Consiliul de administratie al RAJAC Iasi si in Consiliul Judetean Iasi situatia privind cheltuielile cu salariile realizate in luna anterioara si cumulat la inceputul anului, structura fondului de salarii, inclusiv fondul de salarii pentru conducatorul agentului economic, situatia realizarii indicatorilor de performanta, situatia platilor restante si a creantelor.
Contractul de performanta va fi completat cu indicatori de reducerea costurilor de productie si de reducerea diurnelor de deplasare, a cheltuielilor de protocol, urmind ca plata celui de al 13-lea salariu sa se faca in functie de indeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta.
Reanalizarea pct.5 alin.2 pg.2 din 8) din contractul de performanta nr. 15281/10.08.2001.
Art.2
Salarizarea se va face conform obiectivelor, criteriilor si indicatorilor de performanta, luindu-se masuri de diminuare pentru nerealizarea acestora.
Art.3
Consiliul de administratie al RAJAC Iasi are obligatia sa analizeze si sa urmareasca indeplinirea criteriilor si obiectivelor de performanta si sa informeze Consiliul Judetean Iasi, care va lua masuri in consecinta.

Art.1
Se insuseste contractul de performanta inregistrat sub nr. 15190/08.08.2001 incheiat intre reprezentantul Adunarii Generale a Actionarilor de la SC DRUMURI SI PODURI Iasi dl. Teodorescu Mihai, anexa care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Acordarea drepturilor banesti directorului se va face conform obiectivelor, criteriilor si indicatorilor de performanta, luindu-se masuri de diminuare pentru nerealizarea acestora.
Art.3
Adunarea Generala a Actionarilor Iasi are obligatia sa realizeze criteriile si obiectivele de performanta, nivelul drepturilor banesti, sa urmareasca indeplinirea acestora si sa informeze Consiliul Judetean Iasi, care va lua masuri in consecinta.

Art.1
Se aproba deplasarea urmatorilor:

 • Lucian Flaiser, presedinte al Consiliului Judetean Iasi
 • Luminita Iordache, consilier judetean
 • Victorel Lupu, consilier judetean
 • Mihai Mustata, consilier judetean
 • insotiti de un sofer

pentru a participa la lucrarile Adunarii Generale a Adunarii Regiunilor Europei, care se va desfasura la Sopron, Ungaria, in perioada 29-30 noiembrie 2001.
Art.2
Aproba efectuarea cheltuielilor aferente acestei deplasari, conform HG 518/1995 potrivit modificarilor si completarilor HG 420/1998.

Art.unic
Aproba un numar de 46 certificate de urbanism si 29 autorizatii de construire eliberate in perioada 1-31 iulie 2001 precum si un Plan Urbanistic de Detaliu (zona centrala Holboca) avizate de Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte integranta din prezenta hotarire.

Art.1
Se constituie Comisia judeteana de reconstituire a vechimei in munca, in urmatoarea componenta:

 • Presedinte - Feraru Mihaela, director DMSS
 • Membri:
  • Maria-Antoaneta Nichifor, CJP
  • Doru Alexandrescu, presedinte Sindicat Iasi
  •  
 • Secretar - Ciobanu Daniela, DMSS

Art.2
Membrii comisiei stabiliti la art.1, in cazul absentelor motivate, vor fi inlocuiti astfel cum este prevazut in adresa nr. 4856/31.08.2001 a Directiei de Munca si Solidaritate Sociala a judetului Iasi, ce constituie anexa 1 la prezenta.

Art.unic
Se constituie Comisia pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul SC ALIMENCO SA Pascani, in urmatoarea componenta:

 • Presedinte - Iosub Dumitru
 • Membru - Mantale Ileana
 • Secretar - Simina Mariana

Art.1
Se constituie Comisia pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul SC MAGAZIN 36 CONF VS SA Pascani, in urmatoarea componenta:

 • Presedinte - Ionel Alexandru
 • Membri
  - Cobileac Viorica
  - Ardelean Alexandrina

Art.1
Se aproba concesionarea prin licitatie publica a imobilelor proprietate publica de interes judetean situate in municipiul Iasi, str. Codrescu nr.6, identificate in anexa 1 - parte integranta a prezentei hotariri.
Art.2
Contractele de concesionare vor fi incheiate in conformitate cu Legea nr. 219/1998 pe o perioada de minim 10 ani.
Art.3
Comisia de licitatie va fi desemnata prin dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba repartizarea sumei de 280000 mii lei din fondul de rezerva bugetara inscris in bugetul propriu Consiliului Judetean Iasi, la cap. 72.02 - cheltuieli curente, Consiliul Judetean Iasi.
Art.2
Directia Economica si Serviciul Financiar-contabilitate vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aprobarea tarifelor pentru dezinfectia mijloacelor de transport auto la Punctul de Control Trecere Frontiera Sculeni, astfel:

 • autoturisme - 100000 lei
 • microbuze - 150000 lei
 • autobuze - 200000 lei
 • autocamioane - 250000 lei
 • autocamioane cu remorca si tiruri - 400000 lei

Art.2
Tarifele aprobate nu contin TVA.
Art.3
Incasarea tarifelor se va face in contul "venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal" - nr. 212102074540712, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, titular fiind Consiliul Judetean Iasi.
Art.4
Prezenta hotarire intra in vigoare la data aprobarii.
Art.5
Serviciul Public de Protectie a Plantelor, Directia Economica, Serviciul Financiar-contabilitate din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.unic
Se aproba modificarea art.5 al.2 din Capitolul II al Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public de Protectie a Plantelor Iasi, urmind ca acesta sa aiba urmatorul continut: "Plata salariilor se face in acord pentru fiecare centru, functie de realizari. Fiecare sef de centru raspunde de asigurarea salariilor din venituri proprii cu exceptia personalului de paza pentru care se va asigura salarizarea din fondurile Consiliului Judetean Iasi".

Art.1
Se aproba atribuirea denumirii unor strazi si schimbarea denumirii unui bloc din municipiul Iasi, conform anexei 1, parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Se aproba atribuirea denumirii unor strazi din orasul Hirlau, conform anexei 2, parte integranta din prezenta hotarire.
Art.3
Se aproba atribuirea denumirii unor strazi din orasul Tg. Frumos, conform anexei 3, parte integranta din prezenta hotarire.
Art.4
Prevederile prezentei hotariri vor fi aduse la indeplinire de catre consiliile locale si Politia municipiului Iasi, oraselor Hirlau si Tg. Frumos.

Art.unic
Se modifica art.1 al Hotaririi nr. 92/2001, in sensul ca se completeaza Comisia pentru protectia copilului Iasi cu dl. Laurian Emanuel Sfatcu, presedintele Asociatiei crestine de ajutor "Europa de Est" Iasi.

Art.1
Aproba deplasarea urmatorilor:

 • Lucian Flaiser, presedinte al Consiliului Judetean Iasi;
 • Fulga Turcu, consilier Biroul de Integrare Europeana, in perioada 12 - 19 septembrie 2001, in Regiunile Calabria si Lombardia - Italia, pentru discutii privind proiectele de dezvoltare si stabilirea de legaturi cu administratiile publice locale din Regiunea Lombardia.

Art.2
Aproba efectuarea cheltuielilor aferente acestei deplasari, conform HG 518/1995 potrivit modificarilor si completarilor HG 420/1998.

Art.1
Aproba, in principiu, parteneriatul Consiliului Judetean Iasi cu "Asociatia civica pentru democratie - Iasi" pentru realizarea proiectului "Birou de consiliere pentru cetateni".
Art.2
Modalitatile concrete de participare a Consiliului Judetean Iasi, drepturile si obligatiile partilor vor fi stabilite ulterior, dupa obtinerea finantarii proiectului si vor face obiectul unei conventii parteneriale ce va fi supusa spre analiza si aprobare plenului Consiliului Judetean Iasi.