Hotărâri ale sedinţei din data de 09-08-2001


Art.1
Se va suporta din bugetul pe anul 2001 al Consiliului Judetean Iasi suma ce rezulta din diferenta de finantare externa care insumeaza 3,9 miliarde lei, pina la concurenta sumei ce rezulta din licitatia organizata pentru obiectivul "Module de Tip Familial la Centrul de Plasament Bucium - Iasi".
Art.2
Cu suma prevazuta la art.1 se suplimenteaza cota parte a fondurilor interne asigurate de la bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2001 pentru realizarea obiectivului "Module de Tip Familial la Centrul de Plasament Bucium - Iasi".
Art.3
Directia Economica va introduce modificarile corespunzatoare in bugetul Consiliului Judetean Iasi pe anul 2001.

Art.1
Se aproba numarul maxim de titulari pentru fiecare clasa in raport cu efectivul total al functionarilor publici din cadrul Consiliului Judetean Iasi, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si hotariri.

Art.1
Se modifica art.1 din Hotarirea Consiliului Judetean Iasi nr.39/04.04.2001, in sensul ca realizarea obiectivului Parc tehnologic "Tehnopolis Iasi se va face in baza Acordului restrins de parteneriat prevazut in anexa 1, parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Se insuseste Raportul de expertiza tehnica "Evaluare teren" prevazut in anexa 2 la prezenta, intocmit pentru terenul in suprafata de 37.847 mp, teren necesar amenajarii Parcului tehnologic "Tehnopolis Iasi la pretul stabilit prin raport si negociat conform procesului-verbal de negociere din data de 02.07.2001, cuprins in anexa 3.
Art.3
Aproba contractul de vinzare-cumparare a terenului in suprafata de 37.847 mp, incheiat intre SC "FORTUS" SA Iasi si Consiliul Judetean Iasi la data de 02.07.2001, ce constituie anexa 4 la prezenta hotarire.
Art.4
Compartimentul Contabil sef, Serviciul patrimoniu si licitatii, Serviciul integrare regionala, D.U.A.T., Directia economica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba propunerile privind ratificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2001.
Art.2
Directia economica va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se aproba modificarea incadrarii in categorii functionale a unor drumuri publice din judetul Iasi, conform anexei parte integranta din prezenta hotarire.

Art.1
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2001 pentru R.A.J.A.C. Iasi

Art.1
Aproba componenta Consiliului de Administratie al RAJAC Iasi, dupa cum urmeaza:

 • Presedinte - Nichita Gheorghe - director general
 • Membri
  • Simion Vasile - consilier judetean
  • Davideanu Bogdan - consilier judetean
  • Nicolau C-tin.
  • Achitei Margareta
  • Rabei D-tru.
  • Jeflea Alexandrina
  • Lupu Victorel - reprez. Min. Finante
  • Trofor Andrei - reprez. Primaria Iasi

Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia economica si RAJAC Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba propunerile privind rectificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata repartizate in vederea finantarii cheltuielilor aferente centrelor locale de consultanta agricola din judetul Iasi pe anul 2001, prevazute in anexa parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia economica va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se aproba componenta Consiliului de Administratie al RA AEROPORTUL Iasi, dupa cum urmeaza:

 • Presedinte - Peltea Done Daniel - director RA Aeroportul
 • Membri
  • Iordache Luminita - consilier judetean
  • Trandafirescu Sorin
  • Mustata Mihai - director APAPS Iasi
  • Oancea Ionel - Primaria Iasi
  • Feraru Mirela - DMSS Iasi
  • Alexandru Ghironte - MAN
  • Rotaru Anca - Ministerul Finantelor
  • Arba Ion - Ministerul Transporturilor

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Corpul Gardienilor Publici Iasi, cu aplicare de la data de 01 august 2001, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si Corpul Gardienilor Publici Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba statul de functii modificator al Filarmonicii "Moldova" Iasi, valabil incepind cu data de 01 octombrie 2001, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Filarmonica "Moldova" Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se aproba numirea in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Judetene Iasi a domnilor Manolache Vasile si Butnariu Mihai ca reprezentanti ai pensionarilor.

Art.1
Incepind cu data de 1 septembrie 2001 inceteaza raporturile de munca ale d-lui. Busuioc Nicolae in vederea pensionarii, in conformitate cu art.130 lit.g din Codul Muncii.
Art.2
Cu aceeasi data se numeste d-na. Parus Mihaela in functia de director interimar, pina la ocuparea postului prin concurs, cu un salariu individual de baza de 5.013.000 lei, corespunzator functiei de executie de bibliograf gr.IA, indemnizatie de conducere de 2.506.500 lei si sporurile specifice legale.
Art.3
Biblioteca "Gh. Asachi" Iasi va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.unic
Aderarea Consiliului Judetean Iasi la Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania.

Art.1
Se aproba constituirea comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul SC "MC 67 BALABAN" SA Iasi, in urmatoarea componenta:

 • Presedinte - Mihai Suchar
  • Membri - Traian Popovici
  • Mihai Chidovat
  • Cristiana Toda
 • Secretar - Lucian Mihalache

Art.1
Comisia pentru Protectia Copilului Iasi se stabileste in urmatoarea componenta:

 • dl. Ion Serbina -Secretar General al judetului Iasi, Presedinte al Comisiei pentru Protectia Copilului Iasi;
 • dl. Pintilie Penciuc - Director General al Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Iasi, Vicepresedinte al CPC Iasi
 • d-na. Mirela Feraru - Director General al Directiei Muncii si Protectiei Sociale Iasi, Vicepresedinte al CPC Iasi
 • dl. Nicolae Vartolomei - reprezentant al DMPS Iasi, responsabil cu incredintarea si plasamentul copiilor
 • dl. Mihai Butnariu - reprezentant al Fundatiei Solidaritatea Iasi
 • d-na. Carmen Grigoras - Inspector Sef al ISTPH Iasi
 • d-na. Vicuta Todisiciuc - Directia Sanitara Iasi
 • d-na. Rebeca Iovu - Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi
 • dl. lt.col. Gheorghe Damian - Inspectoratul Judetean de Politie Iasi
 • dl. Radu Antonovici - Reprezentant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei
 • dl. Daniel Vieru - reprezentant al Fundatiei Bethany Iasi
 • dl. Eugen Borlea - reprezentant al Fundatiei World Vision Iasi
 • dl. Virgil Mihaila - reprezentant al Fundatiei Iosif Iasi
 • dl. Mircea Chiorpec
 • dl. Nelu Tudorache
 • dl. Vladimir Tanasoiu

Art.2
Membrii Comisiei pentru Protectia Copilului Iasi nu vor primi indemnizatie decit in conditiile in care se va ameliora bugetul Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Iasi.
Art.3
Dispozitiile hotaririlor anterioare se abroga.

Aproba un numar de 44 certificate de urbanism si 14 autorizatii de construire eliberate in perioada 1-31 mai 2001, 79 certificate de urbanism si 6 autorizatii de construire eliberate in perioada 1-30 iunie 2001 precum si un numar de 15 Planuri Urbanistice Generale avizate de Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte din prezenta hotarire.

Art.1
Se aproba constituirea Comisiei de Versanti a Judetului Iasi, nominalizarea membrilor fiind prezentata in Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarire, iar modul de desfasurare al activitatii se va stabili printr-un Regulament ce se va aproba ulterior.
Art.2
Se aproba nominalizarea ca "zona expusa riscurilor naturale" (alunecari de teren)" a suprafetei de teren din municipiul Iasi, cuprinsa intre str.Vulpe, str. T. Savescu, str. Albinet, malul drept al piriului Calcaina, str. Poligon, str. Sararie, stradela Sararie din municipiul Iasi conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.3
Se aproba interdictia de construire instituita in zona delimitata prin art.2 cu exceptia lucrarilor de amenajare sau executie a constructiilor care au drept scop limitarea efectelor alunecarii, a lucrarilor de reparatii la imobilele afectate precum si a constructiilor provizorii din materiale usoare care nu necesita fundatii masive. Pentru constructiile exceptate nu se va solicita studiu de stabilitate punctiforma. Proprietarii executa pe proprie raspundere lucrarile de constructie si vor suporta despagubirea persoanelor fizice si juridice ale caror imobile vor fi afectate de eventualele alunecari declansate prin executia acestora.
Art.4
Se aproba cuantumul amenzilor de la 250.000 lei la 25.000.000 lei pentru sanctionarea contraventiilor, in cazul nerespectarii prevederilor art.3. Sanctiunea se constata de catre imputernicitii primarului si se aplica persoanelor fizice si juridice. Prevederile prezentei hotariri se completeaza cu reglementarile in vigoare (Legea 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor).
Art.5
La data adoptarii prezentei, prevederile Hotaririi Consiliului Judetean Iasi nr. 123/07.12.1998 isi inceteaza valabilitatea.
Art.6
Prevederile hotaririi vor fi aduse la indeplinire de catre consiliile locale si Consiliul Judetean Iasi, prin directiile de specialitate. Consiliile locale vor delimita zonele expuse riscurilor naturale si vor inainta la Consiliul Judetean propunerile pentru emiterea hotaririlor de nominalizare a zonelor respective si instituirea regimului de protectie.

Art.1
Se aproba Acordul de Colaborare intre Consiliul Judetean Iasi - Romania si Consiliul Judetean Ungheni - Republica Moldova anexat la prezenta hotarire - parte integranta din aceasta. Cu data prezenta se abroga Hotarirea nr. 88/1998 a Consiliului Judetean Iasi privind Acordul de Colaborare intre Consiliul Judetean Iasi - Romania si Consiliul Judetean Ungheni - Republica Moldova.

Art.1
Aproba deplasarea doamnei consilier judetean Rodica Luca de a participa la conferinta pe tema "Cooperarea transeuropeana: Regiunile, orasele si comunele concep o noua politica europeana", ce se va desfasura in perioada 13-14 septembrie 2001, la Maastricht Olanda.
Art.2
Aproba cheltuielile aferente acestei deplasari conform HG 518/1995 astfel cum a fost modificata si completata de HG 420/1998.

Art.1
Se aproba transmiterea imobilului (suprafata de teren de 350 mp.), asa cum este identificat in situatia anexa - parte integranta a prezentei hotariri, situat in judetul Iasi, municipiul Iasi, strada Codrescu, nr.6, proprietate publica de interes judetean, din administrarea Consiliului Judetean Iasi in administrarea Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Iasi.
Art.2
Transmiterea in administrare se face in scopul implementarii proiectului "Adapost de zi si de noapte pentru copiii strazii", pe durata mentinerii acestei destinatii.
Art.3
Prezenta hotarire modifica Hotarirea Consiliului Judetean Iasi nr. 56/2001.

Art.1
In vederea pregatirii si organizarii lucrarilor de recensamint pentru anul 2002, in perioada 30 septembrie 2001 - aprilie 2002 autoritatilr administratiei publice locale nu vor mai efectua schimbari de denumiri ale strazilor sau renumerotari ale cladirilor.
Art.2
Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza consiliile locale de pe raza teritoriului judetului Iasi.

Art.1
Se aproba asocierea in participatiune a Consiliului Judetean Iasi cu Asociatia Poli-Unirea Iasi in vederea sustinerii activitatii fotbalistice desfasurata in judetul Iasi.
Art.2
Asocierea in participatiune ce face obiectul art.1 se va realiza in conditiile inscrise in Contractul de constituire anexa - parte integranta a prezentei hotariri.
Art.3
Contributia Consiliului Judetean Iasi este de 100 milioane de lei lunar si se compune din taxa pentru cultura si sport in suma de 30 milioane lei si venituri de la bugetul propriu al Consiliului Judetean in suma de 70 milioane lei in limita incasarilor din chirii si concesiuni.

Art.1
Se aproba programul "Strategia Judeteana privind Protectia Copilului pentru anii 2001-2004".
Art.2
Cu data prezentei, se abroga Hotarirea nr. 48 a Consiliului Judetean Iasi din data de 24.05.2000.