Hotărâri ale sedinţei din data de 26-05-2001


Art.1
Se aproba contul de executie al bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2000, conform anexei I, parte integranta a acestei hotariri.
Art.2
Directia Economica, institutiile publice si regiile autonome finantate sau subventionate din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba proiectul bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi, propunerile de repartizare a sumelor defalcate din impozitul pe venit, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si a transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale ale consiliilor locale comunale, orasenesti si municipale pe anul 2001, conform datelor prevazute in anexele parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aprobarea bilantului contabil pe anul 2000 pentru RA AEROPORTUL Iasi.

Art.1
Aprobarea bilantului contabil pe anul 2000 pentru R.A.J.A.C. Iasi.

Art.1
Se aproba instituirea urmatoarelor taxe speciale, conform anexelor 1-7, parte integranta a prezentei hotariri, pe o perioada de un an.
Art.2
Eliberarea autorizatiilor prevazute la art.1 se va face de catre Directia de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi.
Art.3
Incasarea taxelor speciale se va face conform procedurii fiscale, iar colectarea lor se va face in contul nr. 283102014540712 deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, titular fiind Consiliul Judetean Iasi.
Art.4
De veniturile realizate din incasarea taxelor beneficiaza Directia de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi pentru lucrari de investitii reprezentind tronsoane de drumuri, noi dotari tehnice, lucrari de reparatii si modernizari, studii si lucrari de proiectare privind extinderea si modernizarea retelei de drumuri locale.
Art.5
Directia de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directia Economica si Serviciul Financiar-Contabilitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba conventia incheiata intre Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie si Directia Generala pentru Protectia Copilului Iasi privind implementarea sub-proiectului CS tr IS - "Adapost de zi si de noapte pentru copiii strazii", conform proiectului de reforma, parte integranta din prezenta.
Art.2
In vederea realizarii sub-proiectului, Consiliul Judetean Iasi va deschide un cont special la Trezoreria Iasi.
Art.2
De ducerea la indeplinire a prezentei se va ingriji Directia Generala pentru Protectia Copilului Iasi.

Art.1
Aproba un numar de 37 certificate de urbanism si 44 autorizatii de construire eliberate in perioada 1-31 martie, 41 certificate de urbanism si 22 autorizatii de construire eliberate in perioada 1-30 aprilie, avizate de Comisia de Urbanism in perioada martie- aprilie 2001 si mentionate in listele anexa ce fac parte din prezenta hotarire.

Art.1
Aproba conventia incheiata intre Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie si Directia Generala pentru Protectia Copilului Iasi privind implementarea sub-proiectului 108 IS 02 - "Complex de servicii comunitare destinat protectiei copilului", ce constituie anexa - parte integranta din prezenta.
Art.2
In vederea realizarii sub-proiectului, Consiliul Judetean Iasi va deschide un cont special la Trezoreria Iasi.
Art.3
De ducerea la indeplinire a prezentei se va ingriji Directia Generala pentru Protectia Copilului Iasi.

Art.1
Cu data prezentei se aproba organizarea si executarea pazei cu efective de gardieni publici pentru obiectivele enumerate in anexa nr.1, parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Cu aceeasi data isi inceteaza valabilitatea Hotarirea nr.105/2000 a Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se insuseste inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public de interes judetean, asa cum este detaliat in anexa-parte integranta a prezentei hotariri.
Art.2
Inventarul ce face obiectul art.1 modifica Hotarirea nr.78/1999 prin completarea anexei bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Iasi - Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului.

Art.1
Aproba deplasarea domnului Vicepresedinte Mihail Gabriel Popescu la cea de a IX-a Sesiune Plenara de la Logrono, Spania, in perioada 19 - 22 mai 2001.
Art.2
Aproba plata taxei de viza in cuantum de 625.000 lei, a asigurarii medicale in cuantum de 285.000 lei si a diurnei in cuantum de 6.900 pesetas/zi x 5 zile = 34.500 Pesetas (37$/zix5zile=185$ - calculat la cursul BNR din 07.05.2001), in conditiile legii.

 

Art.1
Aproba deplasarea domnului Lucian Flaiser la discutiile privind Programul de Dezvoltare Regionala si Infrastructura al Comunitatii Europene, in perioada 20-23 mai 2001 la Bruxelles, Belgia.
Art.2
Aproba plata diurnei, in cuantum de 2000 Franci Belgieni/zi x4zile=8000 Franci Belgieni (43.3$/zix4 zile=173.3$ - calculat la cursul BNR din 15.05.2001) si plafonul de cazare in cuantum de 6800 Franci Belgieni/zix3nopti=20400 Franci Belgieni, in conditiile legii.

Art.1
Se aproba finantarea pentru anul 2001 cu suma de 70 milioane lei pentru reviste culturale care sa promoveze interesele judetului Iasi, din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se aproba studiul de fezabilitate pentru Parcul Tehnologic "Tehnopolis" Iasi pentru varianta de amplasare FORTUS.
Art.2
In vederea aplicarii art.1, Presedintele Consiliului Judetean Iasi va desemna prin dispozitie componenta comisiei de receptie a documentatiei intocmite de catre proiectantul general Fundatia CENTIS Iasi, faza studiului de fezabilitate - Parcul Tehnologic "Tehnopolis" Iasi.
Art.3
Directia Economica si D.U.A.T. vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se aproba constituirea Comisiei de cercetare prealabila in vederea exproprierii pentru cauza de utilitate publica a suprafetei de teren de 1000 mp, situat in municipiul Pascani, str. Grigore Ureche, proprietate a mostenitorilor domnului Matei Vasile, in urmatoarea componenta:

 • Presedinte - dr. Nicolae Ivanciu (vicepresedinte C.J. Iasi)
 • Membri
  • Dumitru Pantaz (viceprimar municipiul Pascani)
  • Vasile Leahu (sef Serviciu Urbanism, Primaria Pascani).

Art.1
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 pentru R.A.J.A.C. Iasi.

Art.1
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 pentru R.A. AEROPORTUL Iasi.

Art.1
Se aproba inchirierea ruloului compactor tip R 8-14, proprietate publica de interes judetean, Societatii Comerciale "Lucrari Drumuri si Poduri" S.A. Iasi, conform contractului de inchiriere anexa - parte integranta a prezentei hotariri.
Art.2
Prezenta hotarire va fi dusa la indeplinire prin grija Directiei de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi.

Art.1
Comisia judeteana de analiza si avizare a documentatiilor prezentate Consiliului Judetean Iasi pentru autorizarea activitatilor economice pe baza liberei initiative, conform Decretului-Lege nr. 54/1990 va avea urmatoarea componenta:

 • Presedinte - Mihail-Gabriel Popescu (vicepresedinte C.J.Iasi)
 • Vicepresedinte - Victorel Lupu (director general DGFP Iasi)
 • Membri
  • Maria Birhala (director adj. DSP Iasi)
  • Constantin Huma (director C.J. Iasi)
  • Irina Grosu (jurist DMSS Iasi)
  • Mihai Ilas (sef serv. C.J. Iasi)
  • Vasile Acostoaei (sef serv. C.J. Iasi)
  • Constantin Iancu (sef birou C.J. Iasi)

Art.1
Aproba organizarea activitatii de administrare a drumurilor in Serviciu Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, cu personalitate juridica sub autoritatea Consiliului Judetean Iasi, cu sediul in bd. Stefan cel Mare si Sfint nr. 13, cu aplicare de la 1 iulie 2001.
Art.2
Aproba organigrama, statul de functii, Regulamentul de organizare si functionare pentru Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, conform anexelor nr. 1,2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art.3
Patrimoniul proprietatea publica a Consiliului Judetean Iasi, individualizat conform anexei nr.4 parte integranta din prezenta se transmite spre folosinta Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, prin perfectarea protocolului de predare-preluare in termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotariri.
Art.4
Finantarea Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi se acopera 10% din bugetul Consiliului Judetean Iasi si 90% din venituri extrabugetare.
Art.5
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica, Directia Tehnica, Contabilul sef si Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se aproba organigrama, statul de functii si lista functiilor publice pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Iasi conform anexelor 1,2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarire.

Art.1
Aproba achizitionarea unui autoturism nou din grupa SKODA, FORD sau RENAULT din fondurile prevazute la cap. 51.02.70 "Autoritati publice".
Art.2
Procedura de achizitie a autoturismului va fi cea reglementata de prevederile O.U.G. 60/2001 privind achizitiile publice.

Art.1
Avizarea tarifelor pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apa, Canalizare si Epurare practicate de catre R.A.J.A.C. Iasi, dupa cum urmeaza:

 • Tarif apa potabila - 7958 lei/mc;
 • Tarif apa industriala - 6915 lei/mc;
 • Tarif canalizare-epurare - 3862 lei/mc.

Art.1
Aproba deplasarea domnului Vicepresedinte Nicolae Ivanciu in vederea participarii la prima intilnire Inter-Regionala de Cooperare in zona Balcanilor, care se va tine la Kavala (Grecia) in perioada 11-12 iunie 2001.
Deplasarea domnului vicepresedinte Nicolae Ivanciu se va efectua cu autoturismul IS-01-CJY condus de soferul Dan Ivan.
Art.2
Aproba cheltuielile aferente acestei deplasari conform H.G. nr. 518/1995 astfel cum a fost modificata si completata de H.G. nr. 420/1998.

Art.1
Se aproba implementarea unui sistem de votare si de conferinta computerizata pentru Consiliul Judetean Iasi.
Art.2
Procedura de achizitie a sistemului va fi cea reglementata de prevederile O.U.G. nr. 60/2001 privind achizitiile publice.
Art.3
Directia Economica si Compartimentul Contabil sef vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Incepind cu data de 1 iunie 2001, doamna COBUZ AURICA se desemneaza in functia de Sef serviciu la Serviciul Public de Protectie a Plantelor Iasi, cu un salariu individual de baza de 4487538 lei, corespunzator functiei de executie de inspector de specialitate gr. IA, indemnizatie de conducere de 1346261 lei si un spor de vechime de 20% din salariul de baza.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Contabilul sef, Directia Economica si Serviciul Public de Protectie a Plantelor vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se aproba implementarea unui sistem informational de gestiune administrativ-teritoriala a judetului Iasi in cadrul Consiliului Judetean Iasi.
Art.2
Achizitionarea sistemului informational se va face cu indeplinirea integrala a conditiilor incluse in caietul de sarcini ce constituie anexa - parte integranta a prezentei hotariri.