Hotărâri ale sedinţei din data de 04-04-2001


Art.1
Se aproba esalonarea pe o perioada de 3 luni la plata impozitului pe salarii aferent anului 1999 datorat bugetului Consiliului Judetean Iasi in suma totala de 58.737.295 lei, cu o perioada de gratie de 3 luni, incepind cu luna aprilie 2001, dupa cum urmeaza:
 

Nr.crt. Data scadentei Valoarea debitului din impozitul pe salarii 1999 (lei)
1. 28.07.2001 19579098
2. 28.08.2001 19579098
3. 28.09.2001 19579099
  TOTAL 58737295

Art.2
Nerespectarea inlesnirii la plata, astfel cum a fost acordata conform art. 1 conduce la pierderea valabilitatii acesteia si la recalcularea majorarilor de intirziere conform legii, incepind cu data la care aceste termene si conditii nu au fost respectate, precum si la continuarea procedurii de executare silita.

Art.3
S.C. MOLDOFOREST S.A. Iasi, Directia Economica, Directia Juridica, Stare civila si Cancelarie vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se aproba esalonarea la plata a impozitului pe salarii datorat bugetului Consiliului Judetean Iasi de catre S.C. SUPREM S.A. Iasi, in suma totala de 150.000.000 lei pe o perioada de 3 luni, cu o perioada de gratie de 2 luni, incepind cu luna aprilie 2001, dupa cum urmeaza:
 

Nr.crt. Data scadentei Valoarea debitului din impozitul pe salarii 1999 (lei)
1. 28.06.2001 50000000
2. 28.07.2001 50000000
3. 28.08.2001 50000000
  TOTAL 150000000

Art.2
Nerespectarea inlesnirii la plata, astfel cum a fost acordata conform art.1 conduce la pierderea valabilitatii acesteia si la recalcularea majorarilor de intirziere conform legii, incepind cu data la care aceste termene si conditii nu au fost respectate, precum si la continuarea procedurii de executare silita.
Art.3
S.C. SUPREM S.A. Iasi, Directia Economica, Directia Juridica, Stare Civila si Cancelarie vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba constituirea pe o perioada de un an a taxelor speciale, conform Anexelor 1,2,3 si 4.
Art.2
Incasarea taxelor speciale se face prin casieria Consiliului Judetean Iasi sau prin virament in contul 283102014540712, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, titular fiind Consiliul Judetean Iasi.
Art.3
Anexele 1,2,3 si 4 fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art.4
Prezenta hotarire intra in vigoare cu data aprobarii.
Art.3
Anexele 1,2,3 si 4 fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art.5
Cu data aprobarii prezentei hotariri se abroga Hotarirea Consiliului Judetean Iasi nr. 3/28.03.2000.
Art.6
Directia Economica, Serviciul Financiar-Contabilitate, Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Directia Juridica, Cancelarie si Stare Civila din cadrul Consiliului Judetean Iasi, precum si Inspectoratul Judetean de Protectie Civila Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se aproba actualizarea tarifelor pentru formulare tipizate in domeniul constructiilor, dupa cum urmeaza:

 • Tarif pentru formular "Certificat de Urbanism" .......................20.000 lei
 • Tarif pentru formular "Autorizatii de Construire/Desfiintare ........25.000 lei

Art.2
Incasarea acestor tarife se realizeaza prin casieria Consiliului Judetean Iasi, colectindu-se in contul 210802304540712 "Alte impozite directe", deschis la Trezoreria municipiului Iasi, al carui titular este Consiliul Judetean Iasi.
Art.3
Prezenta hotarire intra in vigoare cu data aprobarii.
Art.4
Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Lucrari Publice, Serviciul Financiar-Contabilitate, Serviciul Secretariat si Directia Economica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aprobarea taxelor pentru manopera lucrarilor specifice protectiei plantelor conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Taxele pentru prestarea lucrarilor specifice protectiei plantelor se stabilesc prin adaugarea la cuantumul manoperei aprobate la art.1 a contravalorii substantei utilizate si a combustibilului, cotei de 15% cheltuieli indirecte si cotei de 10% beneficiu.
Art.3
Taxele aprobate nu includ TVA.
Art.4
Incasarea taxelor se va face in contul "Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal" - nr.212102074540712, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, titular fiind Consiliul Judetean Iasi.
Art.5
Prezenta hotarire intra in vigoare la data aprobarii.
Art.6
Cu data prezentei se abroga Hotarirea Consiliului Judetean Iasi nr. 5/28.03.2000.
Art.7
Serviciul Public de Protectia Plantelor, Directia Economica si Serviciul Financiar-Contabilitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba instituirea unei taxe speciale pentru cultura si sport, incepind cu data de 1 aprilie 2001 in cuantum de 90.000 lei/luna/ agent economic.
Pentru plata cu anticipatie pina la data de 30.06.2001 a sumei integrale datorate pentru perioada aprilie-decembrie 2001 se acorda o reducere de 30%, adica se va achita 70.000 lei/luna/ agent economic.
Art.2
Pentru achitarea cu intirziere a taxei speciale de cultura si sport se vor calcula majorari de intirziere conform legislatiei in domeniu privind fiscalitatea.
Art.3
Taxa speciala de cultura si sport se va achita de catre toti agentii economici care isi desfasoara activitatea si isi au sediul pe raza judetului Iasi, pina la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata.
Art.4
Incasarea taxei speciale pentru cultura si sport se face prin casieria Consiliului Judetean Iasi sau prin virament in contul special nr. 283102014540712, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, titular fiind Consiliul Judetean Iasi.
Art.5
Prezenta hotarire abroga Hotarirea Consiliului Judetean Iasi nr. 114/2000.
Art.6
Directia Economica, Serviciul Financiar-Contabilitate, Directia Juridica, Cancelarie, Stare Civila, Comisia de Studii, Prognoze economico-sociale, Industrie, Buget, Finante si Comisia pentru Educatie, Cercetare, Sport si Turism vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se aproba scutirea de la plata redeventei in suma de 1.335.204 mii lei datorata de S.C.L.D.P. Iasi pe anul 2000 pentru folosirea terenurilor concesionate, proprietate publica a judetului Iasi.
Art.2
In anul 2000 redeventa se calculeaza la nivelul taxei stabilite pentru anul 2000, conform contractelor de concesiune, pentru care se acorda scutirea in conditiile art. 1.
Art.3
Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotariri se insarcineaza Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba incetarea calitatii de asociat comanditat la S.C. IASI XXI S.C.A. si, drept consecinta, revenirea uzufructului constituit cu titlu de aport, in patrimoniul Consiliului Judetean Iasi.
Art.2
Prezenta hotarire va fi dusa la indeplinire de Presedintele Consiliului Judetean Iasi care, prin serviciile de specialitate, respectiv D.U.A.T. - Birou Patrimoniu, Directia Juridica, Cancelarie si Stare Civila, Directia Economica, Serviciul Audit si Control Financiar, Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Contabilul sef, va urmari respectarea prevederilor prezentei hotariri.

Art.1
Se aproba completarea Regulamentului pentru functionarea Consiliului Judetean Iasi, adoptat prin Hotarirea nr. 116/21.12.2000 a aceluiasi consiliu, la Cap.III, sectiunea I, art.52, cu urmatoarele aliniate:

 • Deplasarile in strainatate ale reprezentantilor autoritatii publice judetene se vor face in mod obligatoriu cu aprobarea Consiliului Judetean Iasi, daca cheltuielile impuse de respectivele deplasari sint suportate total/partial din bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Iasi;
 • Propunerile de deplasare in strainatate se vor face printr-un proiect de hotarire si expunere de motive in care se vor detalia scopul vizitei si eficienta acesteia;
 • Pentru situatiile care reclama deplasarea intre sedintele plenului Consiliului Judetean Iasi, aceasta se va realiza cu aprobarea ordonatorului principal de credite, urmind ca deplasarea sa fie aprobata in prima sedinta de plen;
 • Componenta delegatiei, conducatorul delegatiei, durata deplasarii, obiectivele propuse si suma alocata se vor aproba prin hotarirea Consiliului Judetean Iasi;
 • In prima sedinta de plen, dupa efectuarea deplasarii, conducatorul delegatiei sau o persoana desemnata de acesta va informa in scris Consiliul Judetean cu privire la rezultatul vizitei.
  La sfirsitul fiecarui an, Biroul Integrare Europeana va prezenta analiza rezultata din deplasarile efectuate.

Art.2
Regulamentul pentru func]ionarea Consiliului Judetean Iasi va fi republicat cu completarile prevazute la art.1 din prezenta hotarire prin grija Serviciului Cancelarie.

Art.1
Se aproba scutirea partiala la plata taxei pentru autorizarea lucrarilor de pietruire la DC 117 Podisu Razboieni in valoare de 9 milioane lei datorata de Comunitatea Rurala Saraca - Podisu, comuna Baltati, judetul Iasi.
Art.2
Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se insarcineaza Directia Tehnica si Directia Economica.

Art.unic
Se modifica Componenta Comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul S.C. MICA INDUSTRIE S.A. prevazuta in anexa 1 la Hotarirea Consiliului Judetean Iasi nr. 45/24.05.2001, in sensul ca aceasta va functiona dupa cum urmeaza:

 • Presedinte - ec. Roman Gineta
 • Membri
  • ing. Sapunaru Sorin
  • Apostol Ovidiu
 • Secretar - Cozma Adriana

Art.1
Mentinerea prevederilor cuprinse in Hotarirea nr. 26/31.03.1999 a Consiliului Judetean Iasi, astfel cum a fost modificata si completata, referitoare la constituirea Comisiei judetene de aplicare a H.G. 834/1991 si, implicit, la plata membrilor Comisiei.

Art.1
In vederea realizarii obiectivului "Parc tehnologic TEHNOPOLIS - Iasi" se aproba Acordul de parteneriat prevazut in anexa, parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Eventualele obligatii ce decurg din acesta, ca si asigurarea fondurilor necesare realizarii obiectivului prevazut la art.1 vor fi prezentate spre analiza si aprobare plenului Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba costul anual pentru un copil institutionalizat in suma de 39.534.370 lei.

Art.1
Aproba deplasarea domnului Tiberiu Brailean - Consilier al Presedintelui Consiliului Judetean Iasi la manifestarile cu caracter economic organizate de Ambasada Romaniei la Paris in perioada 14 - 24 februarie 2001 la Paris - Franta.
Art.2
Aproba diurna pentru domnul Tiberiu Brailean, in suma de 206 Franci francezi/zi, conform H.G. 518/1995, modificata si completata de H.G. 420/1998.

Art.1
Aproba protocolul de cooperare regionala Siret-Prut-Nistru, incheiat intre judetul Iasi-Romania, judetul Neamt-Romania, judetul Vaslui-Romania, judetul Chisinau-Republica Moldova, judetul Lapusna-Republica Moldova, judetul Ungheni-Republica Moldova, ce constituie anexa, parte integranta din prezenta hotarire.

Art.1
Aproba modificarea art.2 al Hotaririi Consiliului Judetean Iasi nr. 43/1999 privind constituirea Comitetului Comun de Lucru pentru aplicarea Acordului de Colaborare incheiat intre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Judetean Ungheni, in sensul ca membrii Comitetului Comun sint cei prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarire.

Art.1
Aproba un numar de 17 certificate de urbanism si 6 autorizatii de construire eliberate in perioada 1-31 ianuarie 2001, 38 certificate de urbanism si 15 autorizatii de construire eliberate in perioada 1-28 februarie 2001, precum si un numar de 2 Planuri Urbanistice Generale, 2 Planuri Urbanistice Zonale si 1 Plan Urbanistic de Detaliu avizate de Comisia de Urbanism in perioada ianuarie-februarie 2001 si mentionate in listele anexa ce fac parte integranta din prezenta hotarire.

Art.1
Se aproba Lista cladirilor de locuit din municipiul Iasi, incadrate in clasa I de risc seismic pentru care se solicita finantare din transferuri de la bugetul de stat in vederea consolidarii, conform Anexei, parte integranta a prezentei hotariri.

Art.1
Acorda, pe baza de reciprocitate, dreptul de cazare in mod gratuit, a delegatiilor romane/straine care efectueaza vizite in judetul Iasi, in vederea promovarii si dezvoltarii intereselor judetului Iasi.
Art.2
Facilitatile prevazute la art.1 se vor acorda la initiativa ordonatorului de credite, pe baza unui referat comun, intocmit de serviciile de specialitate, respectiv Serviciul Integrare Regionala si Contabilul sef.

Art.1
Aproba incepind cu 1 aprilie 2001 demisia d-lui. GHEORGHICA DAN FLORIAN din functia de director general al RA AEROPORTUL si mentine dispozitiile referitoare la numirea in functia de director general interimar a d-lui. PELTEA DONE DANIEL, pina la ocuparea postului prin concurs.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si RA AEROPORTUL vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se insusesc prevederile Dispozitiei nr. 76/14.03.2001 a Presedintelui Consiliului Judetean Iasi prin care s-a luat act de cererea nr. 1854/07.03.2001 a doamnei Cristina Dragomir de renuntare la functia exercitata in baza Hotaririi nr. 97/1999 a Consiliului Judetean Iasi si de numire in functia de director general, cu delegatie, la Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Iasi a domnului Pintilie Penciuc.

Art.1
Se aproba preluarea de catre Consiliul Judetean Iasi a activitatii de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, precum si a altor activitati din domeniul sanitar-veterinar la punctele de control pentru trecerea frontierei de pe teritoriul judetului Iasi.
Art.2
Activitatile prevazute la art.1 vor completa obiectul de activitate al Serviciului public din cadrul Consiliului Judetean Iasi, infiintat prin Hotarirea nr. 67/1999.
Art.3
Taxele pentru prestarea activitatilor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare si a altor activitati din domeniul sanitar-veterinar la punctele de control pentru trecerea frontierei de pe teritoriul judetului Iasi vor fi cele stabilite prin Hotarirea Consiliului Judetean Iasi nr. 31/04.04.2001.
Art.4
Prezenta hotarire va fi dusa la indeplinire de Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica, Contabilul sef si Serviciul Public de Protectie a Plantelor din cadrul Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Aproba infiintarea unui post de paznic treapta I la Casa de Oaspeti Bucium Iasi.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Contabilul sef si Casa de Oaspeti Bucium vor duce la indeplinire prevederile prezeneti hotariri.