Hotărâri ale sedinţei din data de 29-01-2001


Articol unic
Ia act de incetarea mandatului domnului Rusu-Banu Corneliu din functia de consilier judetean.

Art.1
Se modifica si se completeaza prevederile art.1 din Hotarirea Consiliului judetean Iasi nr.51 din data de 27.06.2000 privind Comisia de validare, urmind ca aceasta sa functioneze in urmatoarea componenta:

 • Presedinte - Spulber Cezar
 • Secretar - Curca Gheorghe
 • Membri
  • Hritcu Vasile
  • Elena Rascanu
  • Iordache Luminita
  • Lache Silviu
  • Miron Radu

Art.1
Se valideaza functia in de consilier judetean domnul Hritac A. Gheorghe

Art.1
Se inlocuieste domnul Ionel T. Adrian din componenta Delegatiei permanente cu domnul Victorel Lupu, consilier judetean, urmind ca Delegatia permanenta sa functioneze dupa cum urmeaza:

 • Presedinte - Lucian Flaiser
 • Vicepresedinte - Nicolae Ivanciu
 • Vicepresedinte - Mihail Gabriel Popescu
 • Membri
  • Mihai Cretu
  • Tiberiu Brailean
  • Victorel Lupu
  • Catalin Dan Luca
  • Genovica Vulpoi
  • Florin Silviu Popa

Art.1
Se modifica art.1 din Hotarirea Consiliului Judetean Iasi nr.78 din data de 28.09.2000 privind componenta Consiliului de administratie la RA Aeroportul Iasi in sensul inlocuirii doamnei Maria Apostolescu cu doamna Iordache Luminita.

Art.1
Se modifica art.1 din Hotarirea Consiliului Judetean Iasi nr.77 din data de 28.09.2000 privind componenta Consiliului de administratie al RAJAC Iasi in sensul inlocuirii domnului Corneliu Rusu Banu cu domnul Dumitru Rabei.

Art.1
Se modifica art.1 din Hotarirea nr.79/2000 a Consiliului Judetean Iasi in sensul inlocuirii domnului Ionel T. Adrian, reprezentant al Consiliului Judetean Iasi in consiliul de administratie a Casei de Asigurari de Sanatate Judetene Iasi cu doamna Rodica Luca, consilier judetean.

Art.1
Inceteaza suspendarea din functia de consilier judetean a domnului Florin Vitan.
Art.2
Se ia act de revenirea in functia de consilier judetean a domnului Florin Vitan.
Art.3
Cu data prezentei se revoca Hotarirea 54 din 27.06.2000 a Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Aproba organigrama Directiei Generale de Protectie a Drepturilor Copilului Iasi, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Salariile de baza si indemnizatiile de conducere se vor calcula conform HG 775/1998.
Art.3
Directia de Coordonare si Resurse Umane, Directia Economica, Contabilul sef si Directia Generala de Protectie a Drepturilor Copilului Iasi, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru personalul RA Aeroportul Iasi, conform anexelor nr.1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Salariile de baza si indemnizatiile de conducere se vor calcula conform HG 157/1999 de modificare si completare a HG 775/1998, la care se aplica sporurile legale.
Art.3
Directia de Coordonare si Resurse Umane, Directia Economica si RA Aeroportul Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Biblioteca Judeteana "Gh. Asachi" Iasi, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Economica, Directia Coordonare si Resurse Umane si Biblioteca Judeteana "Gh. Asachi" Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Muzeul Literaturii Romane Iasi, conform anexelor 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Economica, Directia de Coordonare si Resurse Umane si Muzeul Literaturii Romane Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariei.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Teatrul "Luceafarul" Iasi, conform anexelor 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Economica, Directia de Coordonare si Resurse Umane si Teatrul "Luceafarul" Iasi vor duce la indeplinire prezentei hotariri.

Art.1
Se aproba organigrama, statul de functii si lista functiilor publice.
Art.2
Directia de Coordonare si Resurse Umane, Directia Economica si Contabilul sef vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se atribuie, cu titlu de administrare, Serviciul Public "Casa de Oaspeti Bucium" aflat sub autoritatea Consiliului Judetean Iasi, imobilul proprietate publica de interes judetean situat in comuna Birnova, in suprafata totala de 1700 mp, din care construita 237 mp, identificat in schita anexa - parte integranta a prezentei hotariri.
Transmiterea in administrare are drept scop asigurarea conditiilor optime desfasurarii activitatilor ce constituie obiectul de activitate a Serviciului Public "Casa de Oaspeti Bucium".
Art.2
Actul de transmitere ce face obiectul art.1 va fi executat conform cadrului tehnic, administrativ, juridic statuat in clauzele contractului de administrare ce urmeaza a fi perfectat ulterior comunicarii prezentei hotariri.
Predarea-primirea imobilului individualizat la art.1 se va consemna in proces-verbal perfectat intre Consiliul Judetean Iasi si Serviciul Public "Casa de Oaspeti Bucium".

Art.1
Aproba participarea Consiliului Judetean Iasi in calitate de garant, alaturi de Consiliul Local Municipal Iasi, la "Programul de Investitii I.S.P.A." sprijinit de B.E.R.D. prin acordarea unui imprumut catre R.A.J.A.C. Iasi.
Art.2
Se insuseste Dispozitia nr.8 din 11.01.2001 a Presedintelui Consiliului Judetean Iasi privind constituirea comisiei pentru analiza si negocierea clauzelor proiectului contractului de imprumut dintre R.A.J.A.C. Iasi si B.E.R.D., precum si a proiectului contractului de garantie si asistenta la proiect.
Art.3
Aproba derularea operatiunilor pregatitoare incheierii contractului de imprumut ce urmeaza a fi perfectat de R.A.J.A.C. si B.R.R.D. si a contractului de garantie si asistenta la proiect incheiat intre Consiliul Judetean Iasi si B.E.R.D., ce constituie anexa 1 si, respectiv, anexa 2 la prezenta hotarire.
Art.4
Mandateaza pe domnul Lucian Flaiser, Presedintele Consiliului Judetean Iasi, de a negocia si semna contractul de garantie si asistenta la proiect ce urmeaza a fi perfectat intre Consiliul Judetean Iasi - in calitate de garant - si B.E.R.D., precum si de a incheia orice alte acte legate de buna desfasurare a acestui proiect, ca si de a participa la toate actiunile proiectului.

Art.1
Aproba normele anuale de venit pentru contribuabilii din judetul Iasi care isi desfasoara activitatea singuri, intr-un punct fix sau ambulant, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Prezenta hotarire are aplicabilitate pe durata anului fiscal 2001.
Art.3
Directia Generala a Finantelor Publice si Control Financiar de Stat a Judetului Iasi si Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aprobarea taxei de distributie cuprinsa intre 0 si 35% aplicata valorii de achizitie a produselor de uz fitosanitar in vederea comercializarii.
Art.2
Serviciul Public de Protectie a Plantelor stabileste procentul pentru fiecare produs de uz fitosanitar comercializat, functie de cererea si oferta pietei.
Art.3
Incasarea sumelor (taxe) din comercializarea produselor de uz fitosanitar se va face in contul "Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii publice de protectie a plantelor" nr. 212102074540712, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, titular fiind Consiliul Judetean Iasi.
Art.4
Prezenta hotarire intra in vigoare la data aprobarii.
Art.5
Serviciul Public de Protectie a Plantelor, Directia Economica, Serviciul financiar-contabilitate din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor dece la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se instituie "Premiul de excelenta din partea Consiliului Judetean Iasi pentru cea mai valoroasa lucrare a artistilor plastici participanti in cadrul expozitiei anuale organizate de Uniunea Artistilor Plastici - filiala Iasi", reprezentind contravaloarea sumei de 200$, la cursul zilei, premiu ce se va acorda anual.
Art.2
In vederea aplicarii articolului precedent se insuseste Dispozitia nr. 7/2000 a Presedintelui Consiliului Judetean Iasi, prin care s-a aprobat coparticiparea Consiliului Judetean Iasi la activitatile organizate de Uniunea Artistilor Plastici - filiala Iasi.

Art.1
Aproba un numar de 13 certificate de urbanism si 45 autorizatii de construire eliberate in perioada 19 - 31 decembrie 2000, precum si un numar de 1 Plan Urbanistic General, 5 Planuri Urbanistice Zonale si 4 Planuri Urbanistice de Detaliu avizate de Comisia de Urbanism in anul 2000 si mentionate in listele anexa ce fac parte din prezenta hotarire.

Art.1
Cantonul situat in comuna Tibanesti, in suprafata de 2110 mp, din care construita 140,64 mp, cantonul situat in comuna Vladeni, in suprafata totala de 5428 mp, din care suprafata construita 325,95 mp, cantonul situat in comuna Lespezi, in suprafata totala de 1512 mp, din care construita 115 mp, situate in judetul Iasi care au fost trecute in patrimoniul S.C.L.D.P. S.A. Iasi prin Hotarirea nr. 105/1997, sint si ramin in proprietatea publica a judetului si fac parte din domeniul public de interes judetean.
Art.2
In aplicarea prevederilor art. 1, capitalul social al Societatii Comerciale "Lucrari Drumuri si Poduri" S.A. Iasi va fi redus corespunzator valorii contabile a bunurilor care fac parte din domeniul public.
Valoarea nominala a actiunilor se recalculeaza prin corelare cu prevederile alin.1, cu mentinerea numarului de actiuni si a structurii actionarului.
Art.3
Consiliul Judetean Iasi va proceda la atribuirea directa a bunurilor ce fac obiectul art. 11 prin contract de concesiune Societatii Comerciale L.D.P.S.A. Iasi, in vederea realizarii obiectului de activitate.
Art.4
Prin prezenta hotarire se modifica si se completeaza Hotarirea Consiliului Judetean Iasi nr. 78/1999.

Art.1
Se insuseste inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public de interes judetean, asa cum este detaliat in anexa-parte inregranta a prezentei hotariri.
Art.2
Inventarul ce face obiectul art.1 modifica Hotarirea nr. 78/1999, prin completarea anexei bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Iasi - Drumuri Judetene.

Art.unic
Se ia act de cererea de revenire in functia de consilier judetean a domnului Ionel Calapod.

Art.1
Se insuseste Dispozitia nr. 11 din 22.01.2001 a Presedintelui Consiliului Judetean Iasi privind aprobarea deplasarii domnilor Nicolae Ivanciu, vicepresedinte al Consiliului Judetean Iasi si Dan Ivanciu, sofer, la Komotini (Grecia), pentru participarea la prima intilnire a Conferintei Regiunilor Limitrofe Maritime Europene, in perioada 24-28 ianuarie 2001.

Art.1
Aproba participarea Consiliului Judetean Iasi la organizarea festivitatilor de catre Primaria comunei Ruginoasa cu ocazia Zilei Unirii, cu suma de 5.000.000 lei din fondul special.

Art.1
Se constituie Subcomisia de dezvoltare Rurala in cadrul Comisiei Economice, in urmatoarea componenta:

 • Presedinte - Vasile Hritcu (consilier judetean)
 • Membri
  • Mihai Mustata (consilier judetean)
  • Victorel Lupu (consilier judetean)
  • Liviu Tomulesei (consilier judetean)
  • Spiridon Cretu (consilier judetean)
  • Mircea Chiorpec (consilier judetean)

Art.2
Subcomisia de dezvoltare rurala, in exercitarea atributiilor ce-i revin, va avea urmatoarele competente:

 1. coordoneaza dezvoltarea economico-sociala in mediul rural;
 2. identifica, mobilizeaza si angajeaza resurse destinate realizarii proiectului;
 3. realizarea de asocieri;
 4. elaborarea de strategii in promovarea programelor de dezvoltare rurala.